Pavlovic J. ea, 1992


Pavlovic J., Haller O., Staeheli P. // J. Virol. 1992. V.66. P. 2564-2569.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • Mx 铃腙: 镳铗桠钼桊篑眍 溴轳蜮桢
  • MX 铃腙: 忖邃屙桢