Brix J. et al., 1999


Brix J., Rudiger S., Bukau ., Schneider-Mergener J., Pfanner N. // J. Biol. Chem. 1999. V. 274. P. 16522-16530.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 惕蝾躅礓痂: 疱鲥矧铕睇 翌m20-翌m22-耋彡铎镫尻
  • 惕蝾躅礓痂: 疱鲥矧铕睇 翌m70-翌m72-翌m37-耋彡铎镫尻