CKS-17


CKS-17 H-Leu-Gln-Asn-Arg-Arg-Gly-Leu-Asp-Leu-Leu-Phe-Leu-Lys- Glu-Gly-Gly-Leu-OH

襄矧桎 镳邃耱噔弪 鬣耱 耱痼牝箴 徨腙 p15E 钺铍铟觇 疱蝠钼桊篑 , 觐蝾瘥 钺豚溧弪 桁祗眍耋镳羼耔忭 溴轳蜮桢 . CKS- 15 蝾痨铉栩 镳铍梏屦圉棹 腓祠铞栩钼 ( Gianciolo G. et al., 1985 ).

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 忍逃臀朗胰峦叟 吓弦饶 男用扰