Vorsanova S.G., Demidova I.A. 1997


Vorsanova S.G., Demidova I.A., Ulas V.Y., Kazantseva L.Z., Vechova N.V., Soloviev I.V., Yurov Y.B. Molecular-cytogenetic and cytogenetic investigation of Rett syndrome in children.// Eur.Child.Adolesc.Psychiatry. 1997. Suppl.l.6. P.94-95.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 谚礓痤 绣蝌: 祛脲牦痦 鲨蝾沐礤蜩麇耜桢 桉耠邃钼囗