Sasaki, ea 1994


Sasaki, M., Honda, ., Yamada, H., Wake, N., Barrett, J.C., and Oshimura, M. (1994) Cancer Res., 54, 6090-6093.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 缅睇 椅 (镳邃镱豚汔屐) 羼螯 忸 祉钽桴 躔铎铖铎圊 麇腩忮赅