Glc-SO3H Gal-SO3H. .

:

  • , :
  • :
  • :
  • :
  • :