Yokoyama ea, 1991


Yokoyama S. , Miyata A. , Ihara H. , Ullrich V. , Tanabe T. //Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991, v. 178, pp. 1479-1484. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 茵铎犷犟囗 耔眚噻: 耱痼牝箴 镥疴梓磬