Phizopus spp.


Rhizopus spp. 朽耧痤耱疣礤睇 覃瘥 镱戾龛, 钺栩帼 磬 祗黜 觐礓栩屦耜桴 桤溴腓. 央噌 嚯脲疸屙.

鸯铗痂蝈 蜞赕:

  • 亦犭. 3.1(allerg). 朽耧痤耱疣礤眄 沭栳 桴 觌桧梓羼觐 珥圜屙桢
  • 谚眢耔 沭栳觐恹
  • 氰泐扈觐
  • 腆觐痤: 桀腩汨
  • 暑骓 桧翦牿梃, 漕牮桧睇扈 玎犷脲忄龛扈